Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 23 2017

7658 37f9 500
Reposted frompesy pesy viamangoe mangoe
Reposted fromflauscheria flauscheria viaBrainy Brainy

April 22 2017

momgenes:

My emotional spectrum ranges from industrial noise to Dostoyevsky monologue

4510 0f4e
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaskarpecialka skarpecialka
4051 7302 500
Reposted fromvandalize vandalize viaskarpecialka skarpecialka
Najlepsze chwile podczas czytania to te, gdy trafiasz na coś - myśl, uczucie, punkt widzenia - o czym myślałeś, że jest wyjątkowe, szczególne tobie i tylko tobie znane. I oto jest, opisane przez kogoś innego, osobę, której nigdy nie poznałeś, być może kogoś, kto od dawna nie żyje. To jest tak, jakby nagle wyłoniła się czyjaś dłoń i pochwyciła twoją.
— Alan Bennett
Reposted fromTryToRememberrr TryToRememberrr viaDzessik Dzessik
8735 2036 500
:(
Reposted fromlarwyastralne larwyastralne viaslova slova
Myślę, że jakaś część mnie zawsze będzie na Ciebie czekać.
— (via atropinum)
Reposted fromhelpmeimhungry helpmeimhungry viaselsey selsey
Reposted from1911 1911 viaslova slova

April 20 2017

3149 c0fd 500
Reposted byRosebird Rosebird
O wielkich zmianach decydują małe epizody. Jedno spotkanie, jedna książka, jedna decyzja.
— Jacek Walkiewicz
4554 3bc2 500
Reposted fromazathiana azathiana viaoll oll
5797 ef82
Reposted fromparrtyzant parrtyzant viaoll oll
9128 97e7
Reposted fromfreakish freakish viafederstern federstern
3000 5da3 500
Reposted fromsarazation sarazation viaTheGenuineM TheGenuineM
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl