Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 31 2017

Chciałem się pozbierać, ale rozsypywałem się w takich miejscach, do których nie chcę wracać.
— Maks Somow
Reposted fromrainbowside rainbowside viabeliveinme beliveinme
7607 6eeb 500

insanity-and-vanity:

“Take a lover who looks at you like maybe you are magic.” — Frida Kahlo

Reposted fromkattrina kattrina viadouxsouvenirs douxsouvenirs
4856 ab1f
Reposted fromjestemzero jestemzero viaschaaf schaaf
0472 475b
Reposted fromfavv favv viazupatomasza zupatomasza
Reposted fromFlau Flau viamoppie moppie
Plant a garden in which strange plants grow and mysteries bloom.
— Ken Kese (via h-o-r-n-g-r-y)
Reposted fromwestwood westwood viasassygoat sassygoat

July 26 2017

Reposted fromworst-case worst-case viaMarcoDW MarcoDW
4864 0174 500
Reposted fromsunlight sunlight viasignofthemoth signofthemoth
Gdy już posmakowałeś lotu, zawsze będziesz chodzić po ziemi z oczami utkwionymi w niebo, bo tam właśnie byłeś i tam zawsze będziesz pragnął powrócić.
— Leonardo da Vinci
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaKabaNewLife KabaNewLife
8786 9fb6
Reposted fromretaliate retaliate viaendlesslove16 endlesslove16

Pierwszy raz pokochała kogoś: naprawdę, na zabój, żarliwie, zachłannie, romantycznie, przekornie, szczerze, idealistycznie, niechcący...niepotrzebnie i w złym czasie.
— N.Belcik
Reposted fromswojszlak swojszlak viaendlesslove16 endlesslove16
Reposted fromrats rats viagabor gabor
0508 882e 500

July 18 2017

3015 5c6e
Reposted fromcorvax corvax viazieloonomi zieloonomi
7366 4a55 500
Reposted fromhagis hagis viaPewPow PewPow
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl